........

งานฝีมือต่างประเทศผลไม้ผักสวนครัว Tutti frutti ถักโครเชต์Materials: DROPS PARIS from Garnstudio
200 g colour no 26, dark beige
50 g colour no 13, orange
50 g colour no 45, dusty orange
50 g colour no 14, strong yellow
50 g colour no 06, shocking pink
50 g colour no 12, red
50 g colour no 39, pistachio
50 g colour no 11, opal green
50 g colour no 44, brown
50 g colour no 43 green
50 g colour no 17, off white

DROPS CROCHET HOOK SIZE 4.5 mm - or size needed to get 18 dc = width 10 cm.
DROPS CROCHET HOOK SIZE 5 mm - for handles on basket.

MAGIC CIRCLE:
When piece is worked in the round, start with this technique to avoid holes in the middle (instead of ch-ring): Hold the yarn end and wind the yarn one time around the index finger to make a loop. Hold the loop with left thumb and middle finger, place the thread over left index finger. Insert hook through the loop, make a YO and pull thread through loop, work 1 ch, then work dc around the loop. When the desired no of dc have been reached, pull the yarn end to tighten the loop. Fasten the yarn end at the back. Continue to work in the round in a circle.

WORK IN THE ROUND IN A CIRCLE:
After last dc on the round, continue to next round with 1 dc in next dc (= first dc from previous round). NOTE: Insert a marker at the beg of round between last dc and first dc on the round, move the marker upwards when working.

INCREASE TIP:
Inc 1 dc by working 2 dc in next dc.

DECREASE TIP:
Dec 1 dc by working 2 dc tog as follows: * Insert hook in next dc, get thread *, repeat from *-* one more time, make a YO and pull thread through all 3 sts on hook.

COLOUR CHANGE:
To get a nice colour change work last dc on round as follows: Insert hook in last dc, get thread, make a YO with the new colour and pull it through all sts on hook. Continue on to next round with the new colour.
--------------------------------------------------------

CARROT:
Work in the round in a circle. Work 2 ch with dusty orange on hook size 4.5 mm.
ROUND 1: Work 3 dc in 1st ch - READ WORK IN THE ROUND IN A CIRCLE.
ROUND 2: Inc 1 dc in every dc - READ INCREASE TIP = 6 dc.
ROUND 3: * 1 dc in each of the next 2 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* one more time = 8 dc.
ROUND 4 (and then on every even numbered round): Work 1 dc in every dc.
ROUND 5: * 1 dc in each of the next 3 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* one more time = 10 dc.
ROUND 7: * 1 dc in each of the next 4 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* one more time = 12 dc.
ROUND 9: * 1 dc in each of the next 5 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* one more time = 14 dc.
ROUND 11: * 1 dc in each of the next 6 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* one more time = 16 dc.
Then work 1 dc in every dc in the round in a circle for 12 more rounds. Then dec as follows:
ROUND 1: * 1 dc in each of the next 2 dc, dec 1 dc - READ DECREASE TIP *, repeat from *-* the entire round = 12 dc.
ROUND 2: * 1 dc in next dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the rest of the round = 8 dc.
ROUND 3: Work all dc tog 2 by 2 = 4 dc, cut the thread. Fill the carrot with some cotton wool, sew the last 4 dc tog with thread end.

LEAF:
Crochet 3 ch with opal green and form a ring with 1 sl st in 1st ch. Work as follows in the ring: * 1 dc, 9 ch, 1 dc, 11 ch *, repeat from *-* a total of 4 times, finish with 1 sl st in 1st dc = 8 ch-loops, cut and fasten the thread. Sew leaves at the top of carrot.

--------------------------------------------------------
APPLE:
Work in the round in a circle. Start by making a MAGIC CIRCLE - read explanation above - at the bottom of apple with red on hook size 4.5 mm.
ROUND 1: Work 7 dc in the magic circle - READ WORK IN THE ROUND IN A CIRCLE.
ROUND 2: Inc 1 dc in every dc = 14 dc.
ROUND 3: * 1 dc in next dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 21 dc.
ROUND 4: * 1 dc in each of the next 2 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 28 dc.
ROUND 5: * 1 dc in each of the next 3 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 35 dc.
ROUND 6: Work 1 dc in every dc.
ROUND 7: * 1 dc in each of the next 4 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 42 dc.
ROUND 8-16: Work 1 dc in every dc.
ROUND 17: * 1 dc in each of the next 5 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 36 dc.
ROUND 18: * 1 dc in each of the next 4 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 30 dc.
ROUND 19: * 1 dc in each of the next 3 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 24 dc.
ROUND 20: * 1 dc in each of the next 2 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 18 dc.
ROUND 21: * 1 dc in next dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the rest of the round = 12 dc.
ROUND 22: Work all dc tog 2 by 2 = 6 dc, cut the thread. Fill the apple with some cotton wool, sew the last 6 dc tog with thread end. NOTE: Pull the thread end through the top and bottom of apple to make a dent in each side.

STEM:
Worked in the round in a circle. Work 3 ch with brown on hook size 4.5 mm, then 2 dc in 1st and 2nd ch worked = 4 dc. Continue in the round and work a total of 16 dc with 1 dc in every dc, cut and fasten the thread.

LEAF:
Worked back and forth. Crochet a row with 8 ch and pistachio on hook size 4.5 mm, then crochet along the ch-row as follows: 1 sl st in 2nd ch from hook, 1 dc in each of the next 2 ch, 1 htr in next ch, 1 tr in each of the next 2 ch, 2 dc in the last ch. Then work on the other side of ch-row as follows: 1 tr in each of the next 2 ch, 1 htr in next ch, 1 dc in each of the next 2 ch, 1 sl st in the last ch, cut and fasten the thread.

ASSEMBLY:
Sew stem and leaf at the top of apple.

--------------------------------------------------------
PEAR:
Worked in the round in a circle. Start by making a MAGIC CIRCLE - read explanation above - at the bottom of pear with pistachio on hook size 4.5 mm.
ROUND 1: Work 7 dc in the magic circle - READ WORK IN THE ROUND IN A CIRCLE.
ROUND 2: Inc 1 dc in every dc = 14 dc.
ROUND 3: * 1 dc in next dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 21 dc.
ROUND 4: * 1 dc in each of the next 2 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 28 dc.
ROUND 5: * 1 dc in each of the next 3 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 35 dc.
ROUND 6: Work 1 dc in every dc.
ROUND 7: * 1 dc in each of the next 4 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 42 dc.
ROUND 8-13: Work 1 dc in every dc.
ROUND 14: * 1 dc in each of the next 4 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 35 dc.
ROUND 15: * 1 dc in each of the next 3 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 28 dc.
ROUND 16: * 1 dc in each of the next 5 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 24 dc.
ROUND 17-22: Work 1 dc in every dc.
ROUND 23: * 1 dc in each of the next 2 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 18 dc.
ROUND 24: Work 1 dc in every dc.
ROUND 25: * 1 dc in next dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 12 dc.
ROUND 26: Work 1 dc in every dc.
ROUND 27: Work all dc tog 2 by 2 = 6 dc, cut the thread. Fill the pear with some cotton wool, sew the last 6 dc tog with thread end.

STEM:
Worked in the round in a circle. Work 3 ch with brown on hook size 4.5 mm, then 2 dc in 1st and 2nd ch worked = 4 dc. Continue in the round and work a total of 16 dc with 1 dc in every dc, cut and fasten the thread.

LEAF:
Worked back and forth. Crochet a row with 8 ch and opal green on hook size 4.5 mm, then crochet along the ch-row as follows: 1 sl st in 2nd ch from hook, 1 dc in each of the next 2 ch, 1 htr in next ch, 1 tr in each of the next 2 ch, 2 dc in the last ch. Then work on the other side of ch-row as follows: 1 tr in each of the next 2 ch, 1 htr in next ch, 1 dc in each of the next 2 ch, 1 sl st in the last ch, cut and fasten the thread.

ASSEMBLY:
Sew stem and leaf at the top of pear.

--------------------------------------------------------
CLEMENTINE:
Worked in the round in a circle. Start by making a MAGIC CIRCLE - read explanation above - at the bottom of clementine with orange on hook size 4.5 mm.
ROUND 1: Work 7 dc in the magic circle - READ WORK IN THE ROUND IN A CIRCLE.
ROUND 2: Inc 1 dc in every dc = 14 dc.
ROUND 3: * 1 dc in next dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 21 dc.
ROUND 4: * 1 dc in each of the next 2 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 28 dc.
ROUND 5: * 1 dc in each of the next 3 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 35 dc.
ROUND 6-10: Work 1 dc in every dc.
ROUND 11: * 1 dc in each of the next 5 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 30 dc.
ROUND 12: Work 1 dc in every dc.
ROUND 13: * 1 dc in each of the next 3 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 24 dc.
ROUND 14: * 1 dc in each of the next 2 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 18 dc.
ROUND 15: * 1 dc in next dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 12 dc.
ROUND 16: Work all dc tog 2 by 2 = 6 dc, cut the thread. Fill the clementine with some cotton wool, sew the last 6 dc tog with thread end. NOTE: Pull the thread end through the top and bottom of clementine to make a dent in each side.

LEAF:
Worked back and forth. Crochet a row with 6 ch and opal green on hook size 4.5 mm, then crochet along the ch-row as follows: 1 sl st in 2nd ch from hook, 1 dc in next ch, 1 htr in next ch, 1 tr in next ch, 3 tr in the last ch. Then work on the other side of ch-row as follows: 1 tr in next ch, 1 htr in next ch, 1 dc in next ch, 1 sl st in last ch, cut and fasten the thread.

ASSEMBLY:
Work another leaf the same way and fasten them at the top of the clementine. Sew a couple of stitches with brown between the 2 leaves.

--------------------------------------------------------
STRAWBERRY:
Worked in the round in a circle. Start by making a MAGIC CIRCLE - read explanation above - at the bottom of strawberry with shocking pink on hook size 4.5 mm.
ROUND 1: Work 4 dc in the magic circle - READ WORK IN THE ROUND IN A CIRCLE.
ROUND 2: Inc 1 dc in every dc = 8 dc.
ROUND 3: * 1 dc in next dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 12 dc.
ROUND 4: * 1 dc in each of the next 2 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 16 dc.
ROUND 5: Work 1 dc in every dc.
ROUND 6: * 1 dc in each of the next 3 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 20 dc.
ROUND 7: Work 1 dc in every dc.
ROUND 8: * 1 dc in each of the next 4 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 24 dc.
ROUND 9 and 10: Work 1 dc in every dc.
ROUND 11: * 1 dc in each of the next 2 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 18 dc. ROUND 12: * 1 dc in next dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 12 dc.
ROUND 13: Work all dc tog 2 by 2 = 6 dc, cut the thread. Fill the strawberry with some cotton wool, sew the last 6 dc tog with thread end.

LEAF:
Worked in the round. Work 48 ch with pistachio on hook size 4.5 mm and form a ring with 1 sl st in 1st ch.
ROUND 1: Work 1 dc in first ch, * skip 5 ch, 1 dc in next ch *, repeat from *-* the entire round and finish by skipping the last 5 ch and 1 sl st in 1st dc = 8 dc and 8 ch-loops.
ROUND 2: Work 1 ch, 1 dc in every dc, finish with 1 sl st in first dc.
ROUND 3: Work 1 ch, work all dc tog 2 by 2 = 4 dc. Then work 1 dc in every dc, cut and fasten the thread. Sew leaves at the top of strawberry. Sew some stitches with strong yellow on the strawberry.

--------------------------------------------------------
KIWI:
Worked in the round in a circle. Start by making a MAGIC CIRCLE - read explanation above - with pistachio on hook size 4.5 mm at the top of a cut kiwi.
ROUND 1: Work 7 dc in the magic circle - READ WORK IN THE ROUND IN A CIRCLE.
ROUND 2: Inc 1 dc in every dc = 14 dc.
ROUND 3: * 1 dc in next dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 21 dc.
ROUND 4: * 1 dc in each of the next 2 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 28 dc.
ROUND 5: Work 1 dc in every dc - switch to green in the last dc on round - READ COLOUR CHANGE.
ROUND 6-10: With green work 1 dc in every dc.
ROUND 11: * 1 dc in each of the next 5 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 24 dc.
ROUND 12: 1 dc in each of the next 2 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 18 dc.
ROUND 13: * 1 dc in next dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 12 dc.
ROUND 14: Work all dc tog 2 by 2 = 6 dc, cut the thread. Fill the piece with some cotton wool, sew the last 6 dc tog with thread end.
Sew some stitches with brown at the bottom of piece in pistachio.

--------------------------------------------------------
MUSHROOM:
Worked in the round in a circle. Start by making a MAGIC CIRCLE - Read explanation above - at the top of the mushroom with brown on hook size 4.5 mm.
ROUND 1: Work 7 dc in the magic circle - READ WORK IN THE ROUND IN A CIRCLE.
ROUND 2: Inc 1 dc in every dc = 14 dc.
ROUND 3: * 1 dc in next dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 21 dc.
ROUND 4: * 1 dc in each of the next 2 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 28 dc.
ROUND 5: Work 1 dc in every dc.
ROUND 6: * 1 dc in each of the next 3 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 35 dc.
ROUND 7: Inc 1 dc in 1st dc, then 1 dc in every dc = 36 dc.
ROUND 8 and 9: Work 1 dc in every dc.
ROUND 10: * 1 dc in each of the next 4 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 30 dc, switch to dark beige in the last dc on round - READ COLOUR CHANGE.
ROUND 11: With dark beige work * 1 dc in each of the next 3 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 24 dc.
ROUND 12: * 1 dc in each of the next 2 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 18 dc.
ROUND 13: * 1 dc in next dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 12 dc.
ROUND 14 and 15: Work 1 dc in every dc.
ROUND 16: * 1 dc in each of the next 5 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 14 dc.
ROUND 17: Work 1 dc in every dc.
ROUND 18: * 1 dc in each of the next 6 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 16 dc.
ROUND 19: Work 1 dc in every dc.
ROUND 20: * 1 dc in each of the next 2 dc, dec 1 dc *, repeat from *-* the entire round = 12 dc.
ROUND 21: Work all dc tog 2 by 2 = 6 dc, cut the thread. Fill the mushroom with some cotton wool, sew the last 6 dc tog with thread end.

--------------------------------------------------------
BANANA:
Worked in the round in a circle. Work 2 ch with strong yellow on hook size 4.5 mm.
ROUND 1: Work 3 dc in 1st ch - READ WORK IN THE ROUND IN A CIRCLE.
ROUND 2: Inc 1 dc in every dc = 6 dc.
ROUND 3: Inc 1 dc in every dc = 12 dc.
ROUND 4: Work 1 dc in every dc.
ROUND 5: Work 1 dc in every dc but inc 1 dc in 1st and last dc on round = 14 dc.
Repeat 4th and 5th round (i.e. inc 1 dc in 1st and last dc on every other round) so that there are 20 dc on round.
ROUND 12: Inc 1 dc in each of the first 2 dc, 1 dc in each of the next 4 dc, dec 4 dc over the next 8 dc - READ DECREASE TIP, 1 dc in each of the next 4 dc, inc 1 dc in each of the last 2 dc = 20 dc.
ROUND 13 and 14: Work 1 dc in every dc.
ROUND 15: Inc 1 dc in each of the first 3 dc, 1 dc in each of the next 4 dc, dec 4 dc over the next 8 dc, 1 dc in each of the next 4 dc, inc 1 dc in last dc.
ROUND 16 and 17: Work 1 dc in every dc.
ROUND 18: Inc 1 dc in each of the first 4 dc, 1 dc in each of the next 4 dc, dec 4 dc, 1 dc in each of the last 4 dc.
ROUND 19 and 20: Work 1 dc in every dc.
ROUND 21: Work 1 dc in each of the first 2 dc, inc 1 dc in each of the next 4 dc, 1 dc in each of the next 4 dc, dec 4 dc over the next 8 dc, 1 dc in each of the last 2 dc.
ROUND 22 and 23: Work 1 dc in every dc.
ROUND 24: Work 1 dc in each of the first 4 dc, inc 1 dc in each of the next 4 dc, 1 dc in each of the next 4 dc, dec 4 dc over the last 8 dc.
ROUND 25 and 26: Work 1 dc in every dc.
ROUND 27: Dec 1 dc over the first 2 dc, work 1 dc in each of the next 4 dc, inc 1 dc in each of the next 4 dc, 1 dc in each of the next 4 dc, dec 3 dc over the next 6 dc.
ROUND 28 and 29: Work 1 dc in every dc.
ROUND 30: Dec 2 dc over the first 4 dc, work 1 dc in each of the next 4 dc, inc 1 dc in each of the next 4 dc, 1 dc in each of the next 4 dc, dec 2 dc over the next 4 dc.
ROUND 31: Work 1 dc in every dc.
ROUND 32: Dec 2 dc over the first 4 dc, work 1 dc in every dc until 4 dc remain, dec 2 dc over the next 4 dc = 16 dc.
Repeat 32nd round 2 more times = 8 dc. Fill the banana with some cotton wool. On next round dec 2 dc = 6 dc remain, then work 12 dc with 1 dc in every dc, cut and fasten the thread.

--------------------------------------------------------
BANANA WITH SKIN:
Worked in the round in a circle. Work 2 ch with strong yellow on hook size 4.5 mm. ROUND 1: Work 3 dc in 1st ch - READ WORK IN THE ROUND IN A CIRCLE.
ROUND 2: Inc 1 dc in every dc = 6 dc.
ROUND 3: Inc 1 dc in every dc = 12 dc.
ROUND 4: Work 1 dc in every dc.
ROUND 5: Work 1 dc in every dc but inc 1 dc in 1st and last dc on round = 14 dc.
Repeat 4th and 5th round (i.e. inc 1 dc in 1st and last dc on every other round) so that there are 20 dc on round.
ROUND 12: Inc 1 dc in each of the first 2 dc, 1 dc in each of the next 4 dc, dec 4 dc over the next 8 dc - READ DECREASE TIP, 1 dc in each of the next 4 dc, inc 1 dc in each of the last 2 dc = 20 dc.
ROUND 13 and 14: Work 1 dc in every dc.
ROUND 15: Inc 1 dc in each of the first 3 dc, 1 dc in each of the next 4 dc, dec 4 dc over the next 8 dc, 1 dc in each of the next 4 dc, inc 1 dc in last dc.
ROUND 16 and 17: Work 1 dc in every dc.
ROUND 18: Inc 1 dc in each of the first 4 dc, 1 dc in each of the next 4 dc, dec 4 dc over the next 8 dc, 1 dc in each of the last 4 dc.
ROUND 19 and 20: Work 1 dc in every dc, switch to off white in the last dc on last round - READ COLOUR CHANGE.
ROUND 21: With off white work 1 dc in each of the first 2 dc, inc 1 dc in each of the next 4 dc, 1 dc in each of the next 4 dc, dec 4 dc over the next 8 dc, 1 dc in each of the last 2 dc.
ROUND 22 and 23: Work 1 dc in every dc.
ROUND 24: Work 1 dc in each of the first 4 dc, inc 1 dc in each of the next 4 dc, 1 dc in each of the next 4 dc, dec 4 dc over the last 8 dc.
ROUND 25 and 26: Work 1 dc in every dc.
ROUND 27: Dec 1 dc over the first 2 dc, work 1 dc in each of the next 4 dc, inc 1 dc in each of the next 4 dc, 1 dc in each of the next 4 dc, dec 3 dc over the next 6 dc.
ROUND 28 and 29: Work 1 dc in every dc.
ROUND 30: Dec 2 dc over the first 4 dc, work 1 dc in each of the next 4 dc, inc 1 dc in each of the next 4 dc, 1 dc in each of the next 4 dc, dec 2 dc over the next 4 dc.
ROUND 31: Work 1 dc in every dc.
ROUND 32: Dec 2 dc over the first 4 dc, work 1 dc in every dc until 4 dc remain, dec 2 dc over the next 4 dc = 16 dc.
Repeat 32nd round 2 more times = 8 dc. Fill the banana with some cotton wool. On next round dec 2 dc = 6 dc remain, cut the thread, sew the last 6 dc tog with thread end.

BANANA SKIN:
Worked back and forth. With strong yellow and hook size 4.5 mm, work as follows on last round with strong yellow: Work 1 dc in each of the first 6 dc, turn. Work 12 dc rows (every row beg 1 ch, 1 dc in every dc). On next row dec 1 dc at beg and end of row, then work the remaining dc tog 2 by 2 on next row, cut the thread. Repeat on the next 8 dc on round, then on the last 6 dc on round = 3 banana skins.

--------------------------------------------------------
BASKET:
Measurements: Approx. height 12 cm
Worked in the round in a circle. Start by making a MAGIC CIRCLE - read explanation above - at the bottom of basket with dark beige on hook size 4.5 mm.
ROUND 1: Work 8 dc in the magic circle - READ WORK IN THE ROUND IN A CIRCLE.
ROUND 2: Inc 1 dc in every dc = 16 dc.
ROUND 3: * 1 dc in next dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 24 dc.
ROUND 4: * 1 dc in each of the next 2 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 32 dc.
ROUND 5: * 1 dc in each of the next 3 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 40 dc.
ROUND 6 (and then on every even numbered round): Work 1 dc in every dc.
ROUND 7: * 1 dc in each of the next 4 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 48 dc.
ROUND 9: * 1 dc in each of the next 5 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 56 dc.
ROUND 11: * 1 dc in each of the next 6 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 64 dc.
ROUND 13: * 1 dc in each of the next 7 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 72 dc.
ROUND 15: * 1 dc in each of the next 5 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 84 dc.
ROUND 17: * 1 dc in each of the next 6 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 96 dc.
ROUND 19: * 1 dc in each of the next 7 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 108 dc.
ROUND 21: * 1 dc in each of the next 8 dc, inc 1 dc in next dc *, repeat from *-* the entire round = 120 dc.
ROUND 22-26: Work 1 dc in every dc, switch to pistachio in the last dc on last round - READ COLOUR CHANGE.
Then work stripes as follows: Work 2 rounds pistachio, 2 rounds dark beige, 2 rounds pistachio. Then work 1 dc in every dc with dark beige until basket measures approx. 10 cm vertically (measured from upper edge when basket lies flat). Switch to pistachio in the last dc on the last round and work 1 round with pistachio. Next (= last) round is worked with pistachio as follows: * Work 1 dc, work ch for approx. 14 cm (for handle), skip the next 16 sts, 1 dc in each of the next 43 dc *, repeat from *-* 1 more time, finish with 1 sl st in 1st dc on round = 2 ch-loops for handles in each side of basket. Crochet with 2 threads pistachio on hook size 5 mm around each handle as follows: Work 32 dc, cut and fasten the thread.

วิธีทำแบบละเอียดคลิกดูได้ที่ต้นฉบับค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.garnstudio.com ด้วยค่ะ

ต้นฉบับ / ที่มา / วิธีทำ+++++++++++++++++++++++++


+++++++++++++++++++++++++
..

เว็บไซต์ชุมชน คนรักงานฝีมือ งานประดิษฐ์

เว็บ koong.info เป็นเว็บคนรักงานฝีมือ สำหรับผู้ที่ชอบการประดิษฐ์ เย็บ ปัก ถัก ร้อย ครอสติช ถักโครเชต์ ร้อยลูกปัด คริสตัล นีตติ้ง และอื่นๆ เรารวบรวม งานฝีมือ จากแหล่งต่างๆ อัพเดตทุกวัน สำหรับผู้ที่ต้องการรับงานไปทำที่บ้าน หรือ หาคนทำงานฝีมือ ก็ขอเชิญได้ที่หน้าลงประกาศฟรี หรือ เว็บบอร์ดค่ะ

+ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ + + เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว + +ความเพลิดเพลิน + +เพิ่มคุณค่าของวัสดุ + +สร้างความแปลกใหม่ที่มีอยู่เดิม + + เป็นของกำนัลแก่ผู้อื่น + +เกิดความภูมิใจในตนเอง +

ความคิดเห็นรวมงานฝีมือ งานประดิษฐิ์ ฟรี แพทเทิร์น ถักไหมพรม งานฝีมือ งานประดิษฐ์สำหรับสุภาพสตรี แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจงานแฮนด์เมด งานทำด้วยมือ

หน้าแรก .... ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ..... หน้าสุดท้าย
ความสวยกับการบอกลาเซลลูไลท์ต้นแขนและพุง
ความสวยกับการบอกลา เซลลูไลท์ ต้นแขนและพุง

[ความสวยงาม]

ดูดวงกับการทายลักษณะนิสัยจากอาการเมาเหล้า
ดูดวงกับการทายลักษณะนิสัยจากอาการเมาเหล้า

[ดูดวง]

วิธีการถักโครเชต์หลักพื้นฐานในการถักตอนที่2
วิธีการถักโครเชต์หลักพื้นฐานในการถัก ตอนที่ 2

[วิธีถักโครเชต์]

ดูดวงกับแบบทดสอบคุณลืมเขาได้หรือยัง
ดูดวงกับแบบทดสอบคุณลืมเขาได้หรือยัง

[ดูดวง]

เสื้อถักโครเชต์ต่อดอกติดกระดุมหน้าสามเม็ด
เสื้อถักโครเชต์ต่อดอกติดกระดุมหน้าสามเม็ด

[เสื้อถักโครเชต์]

เคล็ดไม่ลับกับความจริงของยาลดน้ำหนักที่คุณอาจไม่รู้
เคล็ด(ไม่)ลับกับความจริงของยาลดน้ำหนักที่คุณอาจไม่รู้

[เคล็ดไม่ลับ]

ตุ๊กตาถักไหมพรมโครเชต์เจ้าหนูตัวสีเทาแอดยิ้ม
ตุ๊กตาถักไหมพรมโครเชต์เจ้าหนูตัวสีเทาแอดยิ้ม

[ตุ๊กตาโครเชต์]

นิตติ้งถักหมวกสาววัยใสสวยเก๋
นิตติ้งถักหมวกสาววัยใสสวยเก๋

[หมวกนีตติ้ง]

ตุ๊กตาถักโครเชต์อุลตร้าแมนพลังกิมจิ
ตุ๊กตาถักโครเชต์อุลตร้าแมนพลังกิมจิ

[ตุ๊กตาโครเชต์]

หน้าแรก .... ( 1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 .... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ..... หน้าสุดท้าย